Przebudowa szybu L- VI- zakończona

 

Remont szybu L-VI nie tylko pozwoli na wydobycie w północnych rejonach kopalni, ale przede wszystkim skróci drogę transportową, a przez to czas dojazdu pracowników od szybu do przodka. Szyb ten będzie używany do końca pracy Zakładów Górniczych Lubin.

Przebudowa szybu L-VI

Budowę obiektów kubaturowych i infrastruktury powierzchniowej szybu L-VI w Rynarcicach, na terenie Gminy Rudna prowadzi KRB, dział budowlany PeBeKa. Prace montażowe wykonuje KRM.

Czas realizacji: 2016- 2019

Inwestor: KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Oddział Zakłady Górnicze Lubin

Dodatkowe dane techniczne:

  • Średnica szybu : 7, 5 m
  • Głębokość: 962 m
  • Szyb został zgłębiony 40 lat temu przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
  • Obecna funkcja: szyb wdechowy.
  • Ilość powietrza przepływającego w czasie 1 minuty podczas prowadzenia prac modernizacyjnych: 27 tysięcy m3
  • Projektowana funkcja: szyb materiałowo - zjazdowy. (Szybem L-VI będzie w ciągu doby zjeżdżać pod ziemię około 1300 osób).
  • Szyb L-VI wyposażony będzie w  górniczy wyciąg szybowy podstawowy klatkowy z przeciwciężarem przeznaczonym do:  jazdy ludzi (max.150 osób) oraz transportu kontenerów i maszyn wielkogabarytowych.
  • Zakres prac realizowanych na powierzchni: uporządkowanie terenu wokół szybu, rozebranie zniszczonych budynków, modernizacja wieży szybowej  i przystosowanie jej do zabudowy nowych maszyn wyciągowych, zabudowa górniczego wyciągu podstawowego i górniczego wyciągu awaryjno-rewizyjnego, budowa  budynku administracyjno-socjalnego, budynku nadszybia, magazynów i warsztatów, wiaty materiałowej, placu autobusowego z parkingami oraz stacji uzdatniania wody.
  • Zakres prac realizowanych pod ziemią: demontaż starego wyposażenia w rząpiu, oczyszczenie rząpia i zabudowa nowego zbrojenia wg nowej funkcji szybu, wykonanie nowego wyposażenia podszybia wraz z przynależnymi pomieszczeniami.

 


Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie,
Głogów, Zagłębie Miedziowe, złoże miedzi Lubin Zachodni

Rys sytuacyjny

Rozbudowa szybu L-VI i przystosowanie go do jazdy ludzi i opuszczania materiałów pod ziemię pozwoli wydłużyć efektywny czas pracy górników, którzy obecnie zjeżdżają pod ziemię szybem L-V lub L-IV.

Największe wyzwania

Kluczowy moment

Pierwszy zjazd klatki wyciągu podstawowego.