PeBeKa S.A., firma z ponad 60-letnią tradycją, a jednocześnie dynamicznie rozwijająca się i stale poszukująca nowych rozwiązań, ma świadomość, jak kluczowym elementem funkcjonowania i rozwoju jest załoga. Dzięki doświadczonym, wykwalifikowanym pracownikom spółka osiągnęła ekspercki poziom w świadczeniu usług, a także podniosła swą konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym.
Przeglądaj aktualne oferty pracy w PeBeKa S.A.

PeBeKa cieszy się pozycją solidnego pracodawcy i może pochwalić się rozpoznawaną nie tylko w Europie marką, zaś nasz zespół jest gotów do podejmowania nowych wyzwań.

Priorytetem spółki jest pozyskiwanie do pracy ludzi ambitnych, o odpowiednim do stanowiska zespole kompetencji i umiejętności. Swoim obecnym i przyszłym pracownikom oferujemy: zatrudnienie w nowoczesnej firmie, możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia, pakiet świadczeń socjalnych (opieka zdrowotna, imprezy kulturalne, fundusz socjalny), atrakcyjne wynagrodzenie.

Trzon załogi stanowią pracownicy o dużym stażu pracy, a co za tym idzie znacznym doświadczeniu zawodowym. Dla wielu pracowników spółki całkowity staż pracy pokrywa się ze stażem pracy w PeBeKa S.A., co świadczy o stabilności zatrudnienia i przywiązaniu załogi do firmy.

Prowadzona przez lata polityka kadrowa spółki umożliwiła ukształtowanie załogi, którą firma może się szczycić i uznawać za swój podstawowy kapitał.

Proces rekrutacji

Etap I: Analiza aplikacji

Aplikacje, które wpłynęły do przedsiębiorstwa poddawane są selekcji w celu wyłonienia najlepszych Kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Weryfikacja dokonywana jest pod względem spełnienia kryterium podstawowego, do którego zaliczamy: 

wykształcenie,

kwalifikacje na dane stanowisko,

staż na danym stanowisku pracy.

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna

Wybrani Kandydaci, spełniający kryterium podstawowe, zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Pozostałe aplikacje umieszczane są w ‘Bazie Kandydatów’, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Kandydata na przetwarzanie danych osobowych we wszelkich procesach rekrutacyjnych organizowanych przez PeBeKa S.A. 

Aplikacje w ‘Bazie Kandydatów’ przechowywane są przez okres 12 miesięcy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna zadaje pytania z zakresu wiedzy teoretycznej, doświadczenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – w zależności od stanowiska pracy, na które prowadzony jest nabór. 

Etap III: wybór kandydata

O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat zostaje poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez Pracownika Działu Kadr. 

Ważne informacje:

Aplikacje Kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia po rozmowie kwalifikacyjnej, przechowywane są przez okres 12 miesięcy od daty przeprowadzenia w/w rozmowy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Kandydata na przetwarzanie danych osobowych we wszelkich procesach rekrutacyjnych organizowanych przez PeBeKa S.A. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez podpisanie oświadczenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Oferty pracy

Dane kontaktowe

Kierownik Działu Kadr:
 

Specjalista ds. pracowniczych (rekrutacja):
76 840 54 76

Ogłoszenie o rekrutacji

Ogłoszenia dotyczące rekrutacji wewnętrznej i/lub zewnętrznej rozpowszechniane są na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
Ogłoszenia dotyczące rekrutacji zewnętrznej mogą być również rozpowszechnione w prasie lub w specjalistycznych serwisach internetowych.

Sposób gromadzenia ofert

Oferty przyjmowane są w wersji papierowej w registraturze lub elektronicznej w momencie ogłoszenia przez Przedsiębiorstwo rekrutacji na wybrane stanowisko pracy.
Opublikowana informacja o naborze na wakujące lub nowoutworzone stanowisko, termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu wynosi jeden miesiąc.