Jako ekspert w budownictwie podziemnym wiemy, że stoją przed nami szczególne wyzwania związane z bezpieczeństwem i jakością realizowanych projektów. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy zobowiązani do ochrony środowiska naturalnego, w które ingerujemy.

Jako pracodawca i członek społeczności lokalnej mamy świadomość, że odpowiadamy za przyszłość wielu ludzi. Dlatego nasz rozwój opieramy na zasadach zrównoważonego biznesu - uwzględniającego zarówno dobro spółki, jak i jej interesariuszy.

Zarządzamy odpowiedzialnie

Naszą działalność reguluje wdrożony w spółce i systematycznie rozwijany Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z międzynarodowymi normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-ISO 45001. Wyznacza on nasze zobowiązania oraz standardy w zakresie jakości usług, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poznaj lepiej nasze standardy pracy.

Budujemy bezpiecznie i ekologicznie

Bezpieczeństwo budowy to jeden z filarów naszej działalności. Wywodząc się ze środowiska górniczego szczególną uwagę przykładamy do kwestii bezpieczeństwa, stanowiących często o życiu i zdrowiu naszych pracowników oraz współpracowników.

Naszą politykę BHP opieramy na standardach normy  PN-ISO 45001, najlepszych praktykach górniczych i własnych doświadczeniach, zbieranych na placach budów na całym świecie. Kwestie bezpieczeństw reguluje także przyjęta w spółce Polityka Przedsiębiorstwa.

Realizując inwestycje dla naszych Klientów zawsze dbamy o zgodność projektów ze wszystkimi obowiązującymi w danym czasie przepisami i wymogami środowiskowymi. Szczególną uwagę przywiązujemy do gospodarowania odpadami. BDO: 000108185

Wytwarzane odpady są segregowane i przekazywane wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom, zajmującym się ich zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującym prawem.

Co więcej, wymagamy od naszych partnerów w tym obszarze spełniania wszelkich wymogów środowiskowych, określonych m.in. w  ustawie prawo ochrony środowiska, ustawie o odpadach, ustawie o odpadach wydobywczych czy ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Naszą odpowiedzialność środowiskową potwierdza system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015-09.

Rozwijamy technologię i wiedzę

Mamy świadomość tego, jak unikalna jest wiedza i technologia związana z praktyczną realizacją projektów z zakresu budownictwa podziemnego. Dlatego nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań oraz dzielimy się naszymi doświadczeniami.

Inwestujemy w technologie

Stale inwestujemy w rozwój autorskich technologii, opracowywanych we współpracy ze środowiskiem naukowym, producentami maszyn oraz doświadczonymi inżynierami i operatorami.

Na styku tak różnorodnych praktyk i wiedzy tworzymy nowe rozwiązania. Korzystamy tutaj z bogatego dorobku inżynierii górniczej, której metody i wysokie standardy z powodzeniem udaje się zaadoptować do projektów przemysłowych czy infrastrukturalnych.

Jedną z naszych kluczowych technologii jest rozwijana od lat 60-tych XX wieku metoda mrożenia górotworu, umożliwiająca drążenie szybów i tuneli w trudnych geologicznie warunkach. Pierwotnie rozwijana w projektach górniczych, wielokrotnie była przez nas wykorzystywana w projektach tunelowych, w tym np. budowie I linii warszawskiego metra.

Dzielimy się wiedzą

Zapewniamy swobodny przepływ wiedzy

Wiedza to obok technologii jedna z naszych najcenniejszych wartości. Dlatego kumulujemy i rozwijamy know-how na różnych polach stale doskonaląc swój warsztat pracy.

Kształtujemy przyszłe kadry inżynierskie poprzez  współpracę z czołowymi polskimi uczelniami technicznymi jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy na rynku lokalnym  z Uczelnią Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Wspólnie doskonalimy program kształcenia i przekazujemy nasze doświadczenia.

Z drugiej strony szeroko korzystamy z dorobku pionierów budownictwa podziemnego w Polsce, którzy na bazie własnych doświadczeń rozwijali technologię i wiedzę, budując pierwsze szyby kopalni w Zagłębiu Miedziowym. Cyklicznie organizujemy spotkania emerytów PeBeKa z aktualną kadrą menedżerską i młodymi inżynierami, by umożliwić im wymianę doświadczeń, a także kontynuować etos górniczy tworzący unikalną kulturę organizacyjną PeBeKa.

Wspieramy naszą społeczność

PeBeKa jest szczególnie mocno związana ze społecznością, z której się wywodzi. To kwestia niemalże 60 -letniej wspólnej historii, ale także specyficznej kultury organizacyjnej, wywodzącej się z tradycji górniczej. Pielęgnujemy te lokalne wartości, szanując naszych Sąsiadów.

Od lat jesteśmy mocno zaangażowani społecznie, wspierając różne inicjatywy na obszarze Dolnego Śląska, a w szczególności Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Stale współpracujemy też z Fundacją KGHM Polska Miedź, powołaną do realizacji projektów z zakresu kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Prowadzimy szereg cyklicznych aktywności kierowanych głównie do najmłodszych mieszkańców regionu, a także emerytowanych pracowników, współtworzących wyjątkową kulturę organizacyjną PeBeKa.

Dla pracowników

Prowadzimy program dofinansowania opieki medycznej dla naszych pracowników, wspieramy aktywizację emerytów PeBeKa, angażując ich w życie spółki, a także umożliwiamy pracownikom branie udziału w przedsięwzięciach z zakresu wolontariatu i realizację własnych pasji.

Dla całej społeczności

Jesteśmy jednym z budowniczych hospicjum w Lubinie, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Palium”. Regularnie angażujemy się także  w kampanię  informacyjną Stowarzyszenia dotyczącą przekazania 1% podatku.