Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. działa w ramach Grupy Kapitałowej
KGHM Polska Miedź S.A., który jest właścicielem 100 proc. akcji przedsiębiorstwa.


Akcjonariusz: KGHM Polska Miedź S.A.
Kapitał zakładowy: 64 638 162,00 ZŁ
Liczba akcji wszystkich emisji: 1059642
Wartość nominalna akcji: 61,00 zł
Akcje nie są uprzywilejowane.

NIP: 692-00-00-154
REGON: 390058997
Rejestracja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
KRS: 0000110826

Siedziba Spółki:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76,
59-301 Lubin