Wybudowana przez Spółkę sztolnia była niezbędna do przeprowadzenia rurociągów wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania wody z jednej strony góry Chmielnik na drugą stronę do zbiorników zapasowo-wyrównawczych. Prace wykonano w ramach projektu: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej”.

 

Sztolnia pod górą Chmielnik w Jeleniej Górze

Inwestor: Miasto Jelenia Góra 
Czas realizacji: 2006-2007

Dodatkowe dane techniczne:

  • Przekrój poprzeczny: 11 m2
  • Długość: 382,8 mb
  • Obudowa:  ŁP V-25 z wkładką żelbetonową z okładziny A-100

Lokalizacja

Polska, województwo dolnośląskie,
Jelenia Góra

Rys sytuacyjny

Przed rozpoczęciem wszelkich robót przygotowawczych, górniczych i budowlanych PeBeKa opracowała dokumentację bezpiecznego prowadzenia prac obejmującą: plan BIOZ, metodologię robót górniczych i dokumentację strzałową. Projektowana długość tunelu wynosiła ok. 392,5 m, z czego wejście południowe na odcinku ok. 7,5 m, a północne na odcinku 6,5 m miało zostać wykonane w wykopie otwartym. Strop jest w kształcie łuku kołowego o promieniu 1,5 m. Doświadczenie PeBeKa S.A. umożliwiło płynną realizację projektu, pomimo warunków górotworu diametralnie odbiegających od założeń projektowych oraz pomogło w dostosowywaniu techniki strzałowej do drążenia w obszarze niestabilnych mas skalnych.

Dzięki temu zadaniu PeBeKa S.A. umocniła się na perspektywicznym rynku robót specjalistycznych, związanych z projektami inżynierii środowiska.

Największe wyzwania

Drążenie w niestabilnych masach skalnych.

Kluczowy moment

Zakończenie drążenia skał.