Podziemny zbiornik na urobek

Podstawową funkcją zbiornika jest stworzenie retencji urobku, a tym samym zapewnienie ciągłości transportu pionowego rudy miedzi z wyrobisk dołowych na powierzchnię. Objętość realizowanego zbiornika umożliwi stały, uniezależniony do chwilowej wydajności produkcyjnej rejonów eksploatacyjnych poziom wydobycia rudy. Kompleks zbiorników retencyjnych ZR-III A i ZR-III B jest zasilany strugą urobku pochodzącą z zakładów górniczych Rudna oraz Polkowice-Sieroszowice.

Podziemny zbiornik na urobek

Zakres: 

  • roboty górnicze wyłomowe: wykonanie wyrobiska pod czynnym zbiornikiem ZRIIIA, wykonanie nowego zbiornika ZR-IIIB, modernizacja istniejącego zbiornika ZR IIIA, modernizacja przekopu transportowego nr 1;
  • roboty górnicze montażowe i betoniarskie: wykonanie głowicy żelbetowej, płaszcza obudowy betonowej wykonanej z fibrobetonu, żelbetowej części wyspowej zbiornika ZR-IIIB i ZR-IIIA, obudowy stalowo-betonowej komory podzbiornikowej ZR-IIIB i ZR-IIIA oraz przekopu transportowego nr 1;
  • roboty montażowe: modernizacja sieci elektrycznych i elektrotechnicznych w rejonie szybu R-III, budowa trafostacji, rozdzielni, modernizacja układu załadunku urobku na naczynia wyciągowe, budowa trzech przenośników taśmowych, budowa suwnicy i wciągnika przejezdnego, modernizacja układu odwadniania szybu R-III.


Inwestor: KGHM PM S.A. O/ZG Rudna

Czas realizacji: 01.09.2017 – 31.12.2022 (w trakcie)

Dodatkowe dane techniczne:

  • średnica wewnętrzna: 11 m, 
  • głębokość: 32,5 m, 
  • objętość nominalna rudy miedzi: 2600 m³,
  • roboty strzałowe prowadzone w ostrych rygorach bezpieczeństwa, m.in. ograniczona długość zabioru: 0,5 – 1,0 m, 

Lokalizacja

 

Zbiornik zlokalizowany jest na poziomie – 920 m w wyrobiskach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szybu R-III.

Polska, województwo dolnośląskie, powiat polkowicki, Polkowice

 

Rys sytuacyjny

W trakcie prowadzonych prac wykorzystano nowe maszyny i urządzenia oraz technologie i rozwiązania techniczne, które w znacznym stopniu ułatwiły realizację zadania. W celu umożliwienia lokalnego transportu pionowego zabudowany został przejezdny wciągnik linowy o udźwigu 5T i zasięgu ponoszenia H=48m co stanowi swoisty rekord.  Kolejnym nowym urządzeniem niezbędnym do realizacji zadania jest mobilny węzeł betoniarski do wytwarzania w warunkach dołowych gotowych mieszanek betonów różnych klas. Węzeł betoniarski jest zasilany gotową sucha mieszanką betonu dostarczaną w opakowaniach zwrotnych typu BIG-BAG. Do prac związanych z usuwaniem urobku w drążonym zbiorniku, prowadzenia transportu poziomego, pompowania mieszanek betonu, skuwania skał i betonu zastosowano nowatorskie w skali KGHM ładowarkę gąsienicową z wymiennym osprzętem typu ŁS-1 WIG. Często jednocześnie pracują dwie maszyny tego typu. Rusztowanie niezbędne do prowadzenia robót betoniarskich, kompletne rusztowanie ważyło 24 tony.

Największe wyzwania

Prowadzenie prac w sposób niezakłócający ciągłości trwającego procesu wydobycia urobku. 
Zmiany geologiczne górotworu i wynikająca z tego konieczność zachowania wzmożonej ostrożności. (Stopień dokładności dokumentacji projektowej wymusił dodatkowy nakład pracy oraz dogłębną analizę przed rozpoczęciem kolejnych etapów robót). 

Kluczowy moment

Zakończenie robót wyłomowych zbiornika ZR-IIIB, które nastąpiło w dniu 30 października 2020 r.