Komora paliw przy szybie L-VI

Komora Paliw jest częścią infrastruktury, która powstała w rejonie zmodernizowanego szybu L-VI, do której należą również: komora maszyn ciężkich, komora do scalania nowych maszyn dołowych, stacja osobowa z garażami oraz skład materiałów wybuchowych. Inwestycja ta została wykonana w konsorcjum z firmą KGHM Zanam, w którym PeBeKa była Liderem. Roboty w części górniczo-budowalnej, instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sterowania wykonał partner konsorcjum KGHM Zanam, a za instalacje technologiczne, sprężonego powietrza oraz przeciwpożarową wraz z wyposażeniem komory odpowiadała PeBeKa.

Zakres: W skład komory paliw wchodzą następujące wydzielone obiekty, stanowiska lub instalacje:

  • pomieszczenie manewrowe (rozładunku) dla pojazdów transportowych  (GTP-2100 i GTP-16) do operacji rozładunku zbiorników z paliwem i olejami i płynami eksploatacyjnymi oraz załadunku zbiornika z olejem zużytym;
  • pomieszczenie magazynowe dla paliwa, olejów, płynów eksploatacyjnych, smarów oraz zużytego oleju z wymiennymi zbiornikami kontenerowymi paliwa i olejów oraz z beczkami płynów eksploatacyjnych;
  • pomieszczenie dystrybucji paliw i olejów, obok którego jest zlokalizowany punkt tankowania pojazdów i maszyn górniczych;
  • stała instalacja gaśnicza z instalacją zasilająco-sterowniczą w pomieszczeniu dystrybucji oraz z generatorami piany umieszczonymi nad kontenerowymi zbiornikami magazynowymi w pomieszczeniu magazynowym;
  • instalacja elektryczna zasilająca i sterownicza urządzeń w komorze paliw oraz instalacja łączności i teletechniczna transmisyjna;
  • instalacja sprężonego powietrza zasilająca pompy pneumatyczne dystrybutorów produktów rafineryjnych oraz produktów petrochemicznych.
  • instalacja wody technologicznej i odwadniająca wykorzystana do utrzymania czystości pomieszczeń i stanowisk w KP oraz do celów higienicznych dla pracowników obsługi; instalacja odwadniająca odprowadza wodę pochodzącą z utrzymania czystości pomieszczeń i otoczenia komory pomp oraz ujmuje wycieki substancji ropopochodnych z instalacji technologicznych.

Inwestor: KGHM PM S.A. O/ZG Lubin

Czas realizacji: 2018-2019 r.

Dodatkowe dane techniczne: Za bramami w części magazynowej komory na postumencie o wysokości 80 cm, znajdują się (w specjalnych prowadnicach) kontenerowe zbiorniki magazynowe:

- 4 szt.  zbiorniki z paliwem (ON) o max. objętości po 4,3 m3 każdy (łącznie max. 17,2 m3 ON);

- 2 szt. zbiorniki przedzielone w środku z olejem hydraulicznym OH (2 x po 3,0 m3 = max. 6,0 m3) i olejem przekładniowym OP (2 x po 1,3 m3 = max. 2,6 m3);

- 1 szt. zbiornik do gromadzenia oleju zużytego OZ (1 x 4,3 m3).

Ponadto w pomieszczeniu magazynowym znajdują się:

- oleje w beczkach – w ilości max. 12 x 200 dm3 = 2400 dm3;

- środki smarne w opakowaniach fabrycznych – w ilości: max. 600 dm3;

- pojemniki z płynem AdBlue (1 m3) do agregatu dystrybucyjnego.

Dodatkowo w części manewrowej komory są wybudowane postumenty na 2 szt. transportowych zbiorników na wodę  V=4,30 m3 dla stałej instalacji gaśniczej.


Lokalizacja

 

Komora paliw zlokalizowana jest na poziomie -908 m w wyrobiskach zlokalizowanych w pobliżu podszybia L-VI tj. w rejonie przy skrzyżowaniu chodnika wentylacyjnego W-1„b” (taśmowego) i chodnika oponowego W-91 ― przy zespole komór przeglądowo-naprawczych samojezdnych maszyn górniczych (w tym komory oddziału C-1 ZG „Lubin”).

Polska, województwo dolnośląskie, powiat lubiński, Rynarcice.

 

Rys sytuacyjny

Podstawową funkcją komory jest zaopatrywanie oddziałów dołowych O/ZG „Lubin" oraz firm wykonujących pracę w tym rejonie na rzecz O/ZG „Lubin" w paliwo, oleje, smary, płyny i inne materiały niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń z napędem spalinowym oraz do gromadzenia oleju przepracowanego (zużytego) i wydawania go na powierzchnię.

Największe wyzwania

Największym wyzwaniem było uruchomienie instalacji technologicznej zasilanej ze sprężonego powietrza, opartej na prototypowych urządzeniach zaprojektowanych pod ten obiekt i po raz pierwszy zastosowanych w zakładach górniczych.

Kluczowy moment

W nowej komorze paliw zastosowano innowacyjny system transportu materiałów petrochemicznych – cysterny będą opuszczane na dół, transportowane do magazynu paliw za pomocą Górniczego Transportera Podnośnikowego (widłowego) typu GTP-2100 lub GTP-16, a następnie bezpośrednio podłączane do instalacji.