PeBeKa S.A., firma z ponad 60-letnią tradycją, a jednocześnie dynamicznie rozwijająca się i stale poszukująca nowych rozwiązań, ma świadomość, jak kluczowym elementem funkcjonowania i rozwoju jest załoga. Dzięki doświadczonym, wykwalifikowanym pracownikom spółka osiągnęła ekspercki poziom w świadczeniu usług, a także podniosła swą konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym.
Przeglądaj aktualne oferty pracy w PeBeKa S.A.

PeBeKa cieszy się pozycją solidnego pracodawcy i może pochwalić się rozpoznawaną nie tylko w Europie marką, zaś nasz zespół jest gotów do podejmowania nowych wyzwań.

Priorytetem spółki jest pozyskiwanie do pracy ludzi ambitnych, o odpowiednim do stanowiska zespole kompetencji i umiejętności. Swoim obecnym i przyszłym pracownikom oferujemy: zatrudnienie w nowoczesnej firmie, możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia, pakiet świadczeń socjalnych (opieka zdrowotna, imprezy kulturalne, fundusz socjalny), atrakcyjne wynagrodzenie.

Trzon załogi stanowią pracownicy o dużym stażu pracy, a co za tym idzie znacznym doświadczeniu zawodowym. Dla wielu pracowników spółki całkowity staż pracy pokrywa się ze stażem pracy w PeBeKa S.A., co świadczy o stabilności zatrudnienia i przywiązaniu załogi do firmy.

Prowadzona przez lata polityka kadrowa spółki umożliwiła ukształtowanie załogi, którą firma może się szczycić i uznawać za swój podstawowy kapitał.

Proces rekrutacji

Etap I: Analiza aplikacji

Aplikacje, które wpłynęły do Przedsiębiorstwa poddawane są selekcji przez komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia najlepszych Kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Weryfikacja dokonywana jest pod względem spełnienia minimalnych wymagań, do których zaliczamy:

wykształcenie,

kwalifikacje i uprawnienia na dane stanowisko,

staż na danym stanowisku pracy.

Wybrani Kandydaci, spełniający minimalne wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Pozostałe aplikacje będą przechowywane przez okres
3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

Aplikacje Kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przechowywane będą w „Bazie Kandydatów” przez okres
12 miesięcy od daty aplikacji.

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna zadaje pytania z zakresu wiedzy teoretycznej, doświadczenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia –
w zależności od stanowiska pracy, na które prowadzony jest nabór.

Etap III: wybór kandydata

O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat zostaje poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez Pracownika Działu Personalnego.

Ważne informacje:

Dane Kandydatów (wyłącznie w zakresie imienia, nazwiska oraz wyniku rozmowy), którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia po rozmowie kwalifikacyjnej, będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

Oferty pracy

Dane kontaktowe

Kierownik Działu Personalnego:

Specjalista ds. rekrutacji:
Monika Mieszczakowska
76 840 51 08

Ogłoszenie rekrutacji

Ogłoszenia dotyczące rekrutacji wewnętrznej i/lub zewnętrznej rozpowszechniane są na stronie internetowej Przedsiębiorstwa i stronie KGHM Polska Miedź.
Ogłoszenia dotyczące rekrutacji zewnętrznej mogą być również publikowane w specjalistycznych portalach ogłoszeniowych np. pracuj.pl

Sposób gromadzenia ofert

Aplikacje przyjmowane są w wersji papierowej lub elektronicznej w momencie ogłoszenia przez Przedsiębiorstwo rekrutacji na wybrane stanowisko pracy.
Aplikacje w wersji papierowej powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Rekrutacja” oraz powinny zawierać informację, na jakie stanowisko Kandydat aplikuje, jak również dane kontaktowe takie jak numer telefonu i adres
e-mail celem nawiązania szybkiego kontaktu.