Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: RODO). Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe. W Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. dbałość o dane osobowe traktujemy, jako najwyższy priorytet.

Poniżej zamieszczamy Politykę Prywatności w PeBeKa S.A. Znajdą w niej Państwo informacje, w jakim celu zbierane są dane osobowe, jakie obowiązki spoczywają na Administratorze danych i jakie są Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

I.Zasady przetwarzania danych osób korzystających z formularza kontaktowego na stronie internetowej Spółki.

Poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie internetowym PeBeKa S.A pod adresem http://pebeka.com.pl/kontakt, Użytkownik akceptuje zasady poniższej Polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którąkolwiek z przedstawionych w tym dokumencie zasad, prosimy o nie-korzystanie z serwisu. W ramach podstawowych funkcjonalności serwisu nie zbieramy i nie zobowiązujemy Użytkowników do przekazywania nam danych osobowych. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie danych wskazanych w formularz kontaktowym, który został przez Państwa wysłany. 

W związku z przesłaniem formularza kontaktowego ze strony internetowej PeBeKa S.A. informujemy Państwa, jako Użytkownika, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie. Z Administratorem danych skontaktować można się listownie pod adresem Lubin 59-301,ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie pod adresem Lubin 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 lub wysyłając e-mail na adres: iod@pebeka.com.pl.
 3. Źródłem pochodzenia danych osobowych są wyłącznie informacje przekazane nam przez Państwa podczas wypełniania formularza kontaktowego, który został przesłany.
 4. Podane przez Państwa dane mają charakter dobrowolny i będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi zapytania przesłanego przez Państwa na formularzu kontaktowym strony internetowej PeBeKa, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 4, po czym zostaną usunięte, chyba, że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykorzystuje ich w celu profilowania.
 7. Dane Państwa nie zostaną przesłane do organizacji międzynarodowych, a także państw trzecich, w tym państw spoza Unii Europejskiej.
 8. Żadne dane identyfikacyjne, ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego, ani nie będą przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.
 9. Wyłącznymi odbiorcami Państwa danych będą pracownicy Administratora danych. Ponadto, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa, udostępniamy Państwa dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.
 10. Państwa dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.
 11. Ponadto, przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 12. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Administrator naruszył prawo o ochronie danych.
 13. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować listownie lub elektronicznie do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych na adresy wskazane w punktach 1 i 2 powyżej.

 

II. Zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego.

Poniższe informacje opisują zasady funkcjonowania systemu monitoringu, jaki prowadzony jest w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A., jego cel i zakres, miejsce instalacji kamer, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposobu ich zabezpieczania oraz tryb udostępniania danych pochodzących z zapisu monitoringu.

W związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie obiektów PeBeKa S.A. informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie pod adresem Lubin 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 lub wysyłając e-mail: iod@pebeka.com.pl
 3. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony osób i mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, co stanowi podstawę przetwarzania danych, jaką jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. c i f) RODO.
 4. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. i dokonuje zapisu danych w postaci uchwyconego obrazu, w tym wizerunku osób ze wskazaniem czasu i miejsca tego zapisu.
 5. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
 6. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do wyznaczonego celu i nie narusza to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 7. Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej.
 8. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 9. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 10. Zapisy z kamer rejestrowane są na serwerze nagrań i magazynowane przez 30 dni od dnia dokonania zapisu. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Dowodem na funkcjonowanie monitoringu jest umieszczenie tablicy z piktogramem kamery na budynkach objętych monitoringiem, przy wejściu do budynku lub w pobliżu terenu objętego systemem monitoringu.
 12. Dane pochodzące z zapisu monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie w uzasadnionym przypadku, mogą zostać udostępnione uprawnionym organom w zakresie prowadzonych postępowań, po przedłożeniu pisemnego wniosku do Administratora danych. W takim przypadku dane zostają zapisane na nośniku wymiennym (pamięć USB, Płyta DVD) i przekazanie uprawnionym organom wyłącznie za pokwitowaniem odbioru danych.
 13. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych.
 14. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską i nie będą poddawane profilowaniu.
 15. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować listownie lub elektronicznie do Administratora danych lub Inspektora ochrony danych na adresy wskazane w punktach 1 i 2 powyżej.

 

III. Zasady przetwarzania danych osób przebywających na terenie Spółki/wchodzących na teren Spółki (w obrębie obiektów administracyjnych D-12 i D-14).

Organizacja kontroli ruchu osobowego ma na celu ochronę danych osobowych poprzez uniemożliwienie przebywania na terenie Spółki osób nieupoważnionych oraz zabezpieczenie mienia Spółki przed utratą lub zniszczeniem. Wejście na teren obiektów administracyjnych Spółki odbywa się za okazaniem identyfikatora lub dokumentu tożsamości.

Bezpośrednią kontrolę ruchu osobowego na obiektach Spółki sprawują pracownicy firmy zewnętrznej świadczącej usługi ochroniarskie na rzecz PeBeKa S.A. 

Pracownicy Spółki uprawnieni do wejścia na teren obiektów administracyjnych Spółki posiadają identyfikatory imienne, dzięki którym poruszają się w miejscach funkcjonowania systemu SKD. W razie konieczności osoby trzecie lub pracownicy nieposiadający kart dostępu, otrzymują od pracownika ochrony identyfikator z napisem np. „Gość” po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu tożsamości (z fotografią). 

Obowiązek uzyskania identyfikatora nie dotyczy funkcjonariuszy straży pożarnej w czasie akcji ratunkowej, funkcjonariuszy policji, pracowników pogotowia ratunkowego i awaryjnego w związku z zaistniałym zdarzeniem wymagającym udziału danej służby.

W związku z wejściem na teren Spółki informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie pod adresem Lubin 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 lub wysyłając e-mail: iod@pebeka.com.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem na teren Spółki jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na zapewnieniu ochrony mienia i danych osobowych.
 4. Okres przechowywania danych – dane służące w celu identyfikacji wpisane do księgi wejść/wyjść przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji ww. celu,
  a następnie zostaną usunięte.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby wejść na teren Spółki. W przypadku, kiedy nie chcą Państwo wskazać danych osobowych, pracownik ochrony wzywa telefonicznie pracownika, który przychodzi do Państwa w celu załatwienia sprawy w związku, z którą chcieli Państwo wejść na teren obiektu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych.
 7. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora oraz pracowników firmy ochroniarskiej świadczącej usługi na rzecz PeBeKa. 
 9. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować listownie lub elektronicznie do Administratora danych lub Inspektora ochrony danych na adresy wskazane w punktach 1 i 2 powyżej.

 

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych, osób kontaktujących się z pracownikami Spółki, kierującymi zapytanie do Spółki.

Poniższe informacje przekazywane są Państwu zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 RODO w związku z przesłaniem do Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Państwa danych osobowych, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub są przekazane w Państwa imieniu w celu nawiązania kontaktu, skierowania zapytania poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub listowny.

W związku z otrzymaniem Państwa danych osobowych informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie pod adresem Lubin 59-301, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 lub wysyłając e-mail: iod@pebeka.com.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych w związku z przesłaniem e-maila, kontaktem telefonicznym lub listownym jest załatwienie sprawy w związku, z którą się Państwo
  z Nami kontaktują, czy też w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, skierowane do Naszej Spółki, co stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych, jaką jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z przesłania danych osobowych przez Państwa lub w Państwa imieniu.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, jaki został wskazany w punkcie 3 powyżej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu prawa tj.: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych.
 7. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów opisanych powyżej.
  W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tym celu chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Pozyskane dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora oraz podmioty świadczące usługi prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
 10. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować listownie lub elektronicznie do Administratora danych lub Inspektora ochrony danych na adresy wskazane w punktach 1 i 2 powyżej.

 

V. Zasady przetwarzania danych osobowych, osób ubiegających się o pracę.

Poniższe informacje są przekazywane Państwu, ponieważ złożyli Państwo Swoje oferty pracy i udostępnili swoje dane osobowe. Państwa dane będą przetwarzane do zakończenia rekrutacji, na którą została złożona Państwa oferta, bądź w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na dalsze przetwarzanie również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy od czasu złożenia oferty.

W związku ze złożeniem oferty pracy informujemy Panią/Pana, że:

 1. W związku ze złożeniem aplikacji i udostępnieniem swoich danych osobowych Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie ul. M. Skłodowskiej Curie 76 stało się Administratorem danych osobowych.
 2. Przetwarzane będą dane dozwolone przepisem prawa (Kodeksu pracy) tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i dane kontaktowe wskazane przez Państwa.
 3. Wskazanie szerszego zakresu danych wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie.
 4. Przez dane kontaktowe rozumiemy takie dane, które umożliwiają Nam nawiązanie szybkiego kontaktu z Państwem poprzez rozmowę telefoniczną, wiadomość wysłaną na adres email lub adres zamieszkania.
 5. Dane udostępnione PeBeKa przetwarzane będą przez uprawnionych pracowników Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie art. 221 Kodeksu pracy i będą przetwarzane w celu oceny kwalifikacji zawodowych oraz wyłonienia najlepszego kandydata do pracy spośród złożonych ofert.
 6. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), jaka została wyrażona w związku z przetwarzaniem danych
  w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a także w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza art. art. 221 Kodeksu pracy, podanych przez Państwa.
 7. Na podstawie wyrażenia odrębnej zgody na dalsze przetwarzanie, dane będą wykorzystywane do przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy, po czym zostaną zniszczone. W przypadku braku zgody na dalsze przetwarzanie dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, na który zostały złożone. Dane mogą zostać ponownie wykorzystane w tym samym procesie rekrutacyjnym, na który zostały złożone, tylko wówczas, kiedy umowa zawarta z wyłonionym kandydatem po okresie próbnym nie zostanie przedłużona, w tym celu oferty będą przechowywane do tego czasu, a następnie zostaną usunięte. 
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu przysługują następujące prawa: wycofania wyrażonej zgody na dalsze przetwarzanie danych lub zgody na przetwarzanie danych nadmiarowych, prawo dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia lub ograniczenia oraz prawo wniesienia skargi do organów ochrony danych, jeśli nastąpiło naruszenie ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani nie zostaną przesyłane poza Unię Europejską.
 10. W celu otrzymania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych na adres wskazany powyżej oraz
  z Inspektorem ochrony danych, który został wyznaczony przez administratora, listownie na adres Spółki lub elektronicznie na adres e-mail: iod@pebeka.com.pl.

 

 VI. Zasady przetwarzania danych osobowych Pracowników Spółki świadczących pracę/usługi.

Poniższe informacje przekazywane są Państwu, jako Pracownikom Spółki (przez Pracowników Spółki rozumie się także osoby zatrudnione na podstawie kontraktu menedżerskiego, osoby zatrudnione na umowę zlecenie, umowę o dzieło), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

W związku z zatrudnieniem, świadczeniem pracy/usług informuję, Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych w związku z świadczeniem pracy/usług jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji stosunku pracy/zawarcia umowy współpracy.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Kodeksu pracy zgodnie z art. 221 w zakresie określonym w przepisach prawa pracy oraz na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zgodnie z: art. 6 ust 1 lit b) czyli wykonania i realizacji umowy, ale też mogą być przetwarzane:
 • na podstawie wyrażonej zgody w jednym lub w większej liczbie celów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) i art. 9 ust 2 lit a) RODO (min. podanie danych dodatkowych niewynikających z prawa pracy, podanie danych dotyczących szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO),
 • na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
  i ochrony socjalnej (min. wynikające z uprawnień w zakresie świadczeń socjalnych),
 • na podstawie art. 9 ust 2 lit h) RODO w przypadku realizacji praw i obowiązków pracodawcy dotyczącego przetwarzania niezbędnego do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (min. wykonanie badań lekarskich),
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, kiedy przetwarzanie danych odbywa się w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (min. obowiązków wnikających z prawa podatkowego, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o rachunkowości, prawa w zakresie obowiązku zgłoszenia do ZUS-u, przekazania danych do administracji publicznej),
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (min. przekazania danych do KGHM Polska Miedź S.A. w związku z otrzymaniem przepustek i upoważnień do wykonywania czynności specjalistycznych w zakładach ruchu górniczego KGHM Polska Miedź S.A., przetwarzanie danych kontaktowych w celu nawiązania kontaktu) czy też dochodzenia roszczeń.
 • na podstawie art. 6 ust 1 lit c) tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się COVID-19, a także na podstawie art 6 ust 1 lit e) oraz art 9 ust 2 lit i) tj. w celu podjęcia działań profilaktycznych i niezbędnych do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a ponadto, zgodnie z motywem 46 RODO, tj. w celu ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia innych pracowników, współpracowników i Kontrahentów Administratora (poprzez monitorowanie rozprzestrzeniania się epidemii), co stanowi podstawę przetwarzania danych, zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 1. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może ona zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym min. z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, czy prawa finansowego, ale też wymogiem umownym, co daje możliwość uzyskania min. świadczeń socjalnych, zdrowotnych, przynależności do kasy zapomogowo – pożyczkowej, uczestnictwa w szkoleniach, kursach i uzyskaniu dodatkowych ubezpieczeń. Podanie danych umownych jest dobrowolne, natomiast skutkiem odmowy ich podania, będzie brak możliwości skorzystania z poszczególnych uprawnień związanych z celem wskazanym z podaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem prawa w okresie realizacji umowy, a po jej ustaniu będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres zgodny z przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z grupy KGHM Polska Miedź S.A., podmioty zewnętrzne realizujące umowy z PeBeKa S.A. min.: udzielające świadczeń zdrowotnych, podmioty organizujące szkolenia, zakłady ubezpieczeń, podmioty wydające karty sportowe, podmioty wydające służbowe karty debetowe lub kredytowe oraz inne podmioty upoważnione na postawie przepisów prawa i realizujące usługi prawne, finansowe, księgowe i informatyczne. Ponadto w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną COVID-19, administrator danych na żądanie organu, tj. Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Głównego Inspektora Sanitarnego,  zobligowany jest przekazać dane osobowe, podmiotom, które zostały do tego upoważnione zgodnie z przepisem prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do Administratora danych tj.: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku realizowania interesu administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE). Jeśli dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku, do którego została podjęta decyzja Komisji stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, wówczas zostanie wskazana taka decyzja. Jeśli decyzja taka nie została podjęta przez Komisję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowane zastaną odpowiednie środki ochrony danych osobowych przez administratora danych, które zostaną wskazane.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. W celu otrzymania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem danych na adres wskazany powyżej oraz
  z Inspektorem ochrony danych, który został wyznaczony przez administratora, listownie na adres Spółki lub elektronicznie na adres e-mail: iod@pebeka.com.pl.

 

VII. Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników/współpracowików, których dane przekazywane są przez PeBeKa S.A. do KGHM Polska Miedź S.A. z tytułu świadczenia pracy na terenie Zakładów Górniczych KGHM.

Poniższe informacje przekazywane są Państwu w związku z wykonywaniem prac na terenie oddziałów Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. gdzie konieczne jest posiadanie przepustki tymczasowej niezbędnej do poruszania się na terenach Zakładów Górniczych, w związku, z czym Państwa dane osobowe w tym również wizerunek, zostają ujawniane uprawnionym pracownikom Spółki KGHM Polska Miedź S.A., która to Spółka w tym zakresie stanie się administratorem Państwa danych osobowych.

Informuje Panią/Pana, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe zostają ujawnione KGHM Polska Miedź S.A., adres rejestrowy oraz Centrali Spółki: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, która to Spółka stanie się dla nich administratorem.
 2. KGHM Polska Miedź S.A. będzie przetwarzała następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko oraz nazwa zatrudniającego podmiotu, wizerunek, stanowisko, informacje potwierdzajace zdolność do pracy oraz kwalifikacje i uprawnienia.
 3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez IOD@kghm.com
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji osób uprawnionych do realizacji zadań określonych Umową.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie realizowania prawnie uzasadnionych interesów związanych z podanym powyżej celem przetwarzania, tj.: kontrolą dostępu do miejsca prowadzenia inwestycji, zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji, w tym bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie do realizacji zadań określonych Umową.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji Umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia.
 8. Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom PeBeKa S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A. oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym usługi prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
 9. Przysługujące prawa: prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie i w związku z realizowaniem wskazanego prawnie usprawiedliwionego interesu z przyczyn związanych z szczególną sytuacją.
 10. Ponadto przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawa w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w sprawie realizacji prawa należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych w KGHM Polska Miedź S.A.
 11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

VIII. Zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały ujawnione Spółce PeBeKa S.A. przez Pracowników Spółki dotyczące członków ich rodzin/ dzieci/ osób pozostających w konkubinacie/ osób do kontaktu.

Poniższe informacje przekazujemy Państwu, z uwagi na ujawnienie Nam Państwa danych osobowych przez Pracownika Naszej Spółki w związku z wskazaniem Państwa, jako członków rodzin, osób pozostających z Pracownikiem Spółki w konkubinacie, czy też osób, które należy zawiadomić na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia Pracownika Spółki.

W związku z ujawnieniem Spółce Pani/Pana danych osobowych, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach: kontaktu na wypadek konieczności powiadomienia Pani/Pana o zagrożeniu życia lub zdrowia Pracownika Naszej Spółki, kontaktu w sytuacji załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki a także przyznania szczególnych uprawnień.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w przypadku, gdy spełniony jest, co najmniej jeden z wskazanych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest dana osoba, lub podjęcie działań na żądanie osoby przed jej zawarciem; c) istnieje konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony życiowych interesów osoby, której te dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może ona zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, a także mogą zostać ujawnione przez Pracowników Spółki.
 6. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów i będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do zrealizowania wskazanego celu, chyba, że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek przetwarzać Państwa dane przez dłuższy okres.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z grupy KGHM Polska Miedź S.A., podmioty zewnętrzne realizujące umowy z PeBeKa S.A. m.in. udzielające świadczeń zdrowotnych, zakłady ubezpieczeń, podmioty wydające karty sportowe oraz inne podmioty upoważnione na postawie przepisów prawa w tym podmioty publiczne oraz podmioty świadczące usługi prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do Administratora danych tj.: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych a także do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską).
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. W celu otrzymania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem danych na adres wskazany powyżej oraz z Inspektorem ochrony danych, który został wyznaczony przez administratora, listownie na adres Spółki lub elektronicznie na adres e-mail: iod@pebeka.com.pl.

 

  IX. Zasady przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Poniższe informacje przekazujemy Państwu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) w związku z korzystaniem przez Państwa z świadczeń socjalnych.

W związku z otrzymaniem Państwa danych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie z siedzibą w Lubinie; ul. M. Skłodowskiej-Curie 76.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków i realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wnioskodawców, członków ich rodzin i osób wskazanych we wnioskach przez uprawnionego do otrzymania świadczenia.
 4. Dane mogą pochodzić bezpośrednio od osoby, której dotyczą jak i od wnioskodawcy ubiegającego się o świadczenie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i przetwarzane będą w związku obowiązkami wynikającymi z dziedziny prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w okresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku i udzielenia świadczenia, zgodnie z przepisem prawa.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług objętych umową upoważnione na podstawie przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz realizacji wyżej wyznaczonego celu.
 9. W związku z ochroną danych osobowych przysługują Państwu prawa w stosunku do Administratora danych.: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza obszar Unii Europejskiej ani też nie zostaną poddane zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
 11. W celu otrzymania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem danych na adres wskazany powyżej oraz z Inspektorem ochrony danych, który został wyznaczony przez administratora, listownie na adres Spółki lub elektronicznie na adres e-mail: iod@pebeka.com.pl.

 

 

 

X. Zasady przetwarzania danych osobowych byłych Pracowników Spółki

Poniższe informacje przekazywane są Państwu zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jako byłych Pracowników Spółki.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76.
 2. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zrealizowania obowiązków Administratora, jako byłego pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, a także dla zrealizowania obowiązków Administratora, jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO.
 3. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pana/Pani dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 4. Podanie przez Pana/Panią danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisem prawa w celach archiwalnych przez okres zgodny z przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z grupy KGHM Polska Miedź S.A., podmioty zewnętrzne realizujące umowy z PeBeKa S.A. oraz inne podmioty upoważnione na postawie przepisów prawa i realizujące usługi prawne, finansowe, księgowe i informatyczne. 
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do Administratora danych tj.: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) i nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W celu otrzymania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem danych na adres wskazany powyżej oraz
  z Inspektorem ochrony danych, który został wyznaczony przez administratora, listownie na adres Spółki lub elektronicznie na adres e-mail: iod@pebeka.com.p
  l