Zakup i dostawa wciągarek wolnobieżnych

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/48720

Opis postępowania

Zakres rzeczowy:

CZĘŚĆ I:
Wciągarka wolnobieżna do prac szybowych 5 t, typ liny 22-NRHD24CS zakończoną końcówką AS10 i hakiem z uchem BZ10 - 3 szt. (na 2 szt. wciągarek nawinięta lina o długości l=250 m, na jednej wciągarce nawinięta lina o długości l=200 m).
Dane techniczne wciągarki:
• wielkość silnika elektrycznego-165M2A,
• moc-11kW,
• max. siła w linie (I warstwa)-50 kN,
• min. siła w linie (ostatnia warstwa)-27,8 kN,
• max. prędkość lin-0,235 m/s; min. prędkość lin-0.131 m/s,
• zakres średnic lin fi12-fi30,
• zasilanie 500 V,
• stopień ochrony min. IP 54.

2. CZĘŚĆ II:
Wciągarka wolnobieżna do prac szybowych 10 t, z nawiniętą liną l=250 m. typ liny
22-NRHD24CS zakończoną końcówką AS10 i hakiem z uchem BZ10 - 1 szt.
Dane techniczne wciągarki:
• wielkość silnika elektrycznego-160M4;
• moc-11kW;
• max. siła w linie (I warstwa)-100 kN;
• min. siła w linie (ostatnia warstwa)-55,5 kN;
• max. prędkość lin-0,117 m/s;

• min. prędkość lin-0.065 m/s;
• zakres średnic lin fi12-fi30,
• zasilanie 500 V,
• stopień ochrony min. IP 54

3. Szczegółowe warunki zgodnie z SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 15 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający wymaga wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-03-28 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Szyb L-VI Rynarcice O/ZG Lubin.

Termin wykonania zamówienia

możliwie najkrótszy

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

07-03-2018