Wykonanie szatni łańcuszkowej w ramach zadania pn. Budowa obiektów kubaturowych, infrastruktury powierzchniowej oraz zagospodarowania i uzbrojenia terenu „ Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy”

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/48912

Opis postępowania

. Zakres rzeczowy:

Wykonanie szatni łańcuszkowej w ramach zadania pn. Budowa obiektów kubaturowych, infrastruktury powierzchniowej oraz zagospodarowania i uzbrojenia terenu „ Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy”

Szczegółowy zakres rzeczowy, wymagania dotyczące realizacji określa Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: anna.bebel@pebeka.com.pl.

UWAGA! Wizja lokalna nie jest obligatoryjna, ale Zamawiający ją umożliwi, jeśli zgłoszenie takiej potrzeby nastąpi nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania ofert.
Wzięcie udziału w wizji lokalnej warunkowane jest zgłoszeniem uczestnictwa zawierającego: dane teleadresowe Wykonawcy, nr telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w wizji. Powyższe informacje wraz
z zeskanowanym Oświadczeniem o zachowaniu poufności (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z KRS, należy przesłać mailem na adres e-mail: anna.bebel@pebeka.com.pl.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 15 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający wymaga wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-03-23 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: Plac szybowy szybu L – VI, O/ZG Lubin, Rynarcice.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania robót: 20.04.2018 - 30.07.2018r. Rozpoczęcie robót może ulec zmianie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie rozpoczęcia z wyprzedzeniem 7 dniowym.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

09-03-2018