Wykonanie robót w branży elektrycznej, teletechnicznej i automatyki budynku administracyjno-socjalnego z łącznikiem do nadszybia dla potrzeb realizacji Inwestycji pn.: „ Budowa obiektów kubaturowych, infrastruktury powierzchniowej oraz zagospodarowania i uzbrojenia terenu w ramach zadania: „Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo-zjazdowy”

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/50397

Opis postępowania

Zakres rzeczowy:

 

I. Zakres rzeczowy:

Wykonanie robót w branży elektrycznej, teletechnicznej i automatyki budynku administracyjno-socjalnego z łącznikiem do nadszybia dla potrzeb realizacji Inwestycji pn.: „ Budowa obiektów kubaturowych, infrastruktury powierzchniowej oraz zagospodarowania i uzbrojenia terenu
w ramach zadania: „Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo-zjazdowy”

Szczegółowy zakres rzeczowy, wymagania dotyczące realizacji określa Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
Wytyczne wykonywania robót określa Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: anna.bebel@pebeka.com.pl.

UWAGA! Wizja lokalna jest obowiązkowa i odbędzie się dnia 19.04.2018r. o godz. 11:00. Brak udziału w wizji lokalnej może skutkować wykluczeniem oferty z postępowania przetargowego.
Wzięcie udziału w wizji lokalnej warunkowane jest zgłoszeniem uczestnictwa zawierającego: dane teleadresowe Wykonawcy, nr telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w wizji. Powyższe informacje wraz
z zeskanowanym Oświadczeniem o zachowaniu poufności (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS, należy przesłać mailem do dnia 18.04.2018 r. r. do godz. 12.00 na adres e-mail: anna.bebel@pebeka.com.pl.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 15 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający wymaga wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-04-24 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Szyb L-VI Rynarcice O/ZG Lubin.

Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie: 07.05.2018 r. Zakończenie: do 21.11.2018 r. uwzględniając w tym terminie czas niezbędny do dokonania wszystkich uzgodnień i wymaganych odbiorów. Realizacja robót przebiegać będzie etapowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

13-04-2018