Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja dolnokredowych studni głębinowych wodociągu Dąbrowa- studnia nr 1bis, 1Z wraz z infrakstrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym, ujęcie Dąbrowa ul.Bławatna 19/21 93-232 Łódź”

Numer postępowania 2018/03/01120

Opis postępowania

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja dolnokredowych studni głębinowych wodociągu Dąbrowa- studnia nr 1bis, 1Z wraz z infrastrukturą techniczną oraz kablem światłowodowym, ujęcie  Dąbrowa ul. Bławatna 19/21 93-232 Łódź”.  Zamówienie Publiczne.

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania i wymagania realizacyjne określa załącznik nr 1, załącznik nr.2

 

 1. Miejsce świadczenia usługi: Miejsce wykonywania robót:  ZWIK sp. z o.o. ul.Bławatna 19/21, 93-232 Łódź
 2. Sposób odbioru: podstawą odbioru i rozliczenia będzie podpisany obustronnie bez uwag Protokół Stanu Zaawansowania Robót.
 3. Termin wykonania całości usługi:
                              - rozpoczęcie robót 04.06.2018 r.

                       - zakończenia robót 25.11.2019r.

 1. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Warunki udziału w postępowaniu

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 12 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
 6. nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

 

 1. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 3. zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 4. min. 2 referencje, informujące o wykonaniu bez zastrzeżeń w okresie ostatnich 3 lat podobnych usług.
 1. Pozostałe warunki i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do spełnienia przez Wykonawców określone są w elektronicznym formularzu oferty w Systemie Wspierania Zakupów (zwanym dalej SWZ).

Wypełniony formularz Ofertowy zał. nr 4
Pozostałe zgodnie z SIWZ oraz Projektem Umowy

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Brak wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-04-24 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Łódź ul.Bławatna 19/21

Termin wykonania zamówienia

Od 04.06.2018r. do 25.11.2019r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Miejsce wystawienia ogłoszenia

od poniedziałku do poniedziałku

Data wystawienia ogłoszenia

10-04-2018