Dostawa podajników wibracyjnych 1,8x4,0 - 4 szt.

Numer postępowania PEBEKA/HZ/18/48868

Opis postępowania

Zakres rzeczowy:

CZĘŚĆ I:
I. Zakres rzeczowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa podajników wibracyjnych 1,8x4,0 - 4 szt. wraz
z wymaganymi dokumentami - zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym deklaracje zgodności, instrukcję montażu, instrukcję obsługi, dokumentację techniczno-ruchową, gwarancję, wymagane przepisami atesty. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim)

Podstawowe parametry podajników:
Charakterystyka techniczna podajnika wibracyjnego – 1,8 x 4,0 - typ podajnika wibracyjnego – 1,8 x 4,0, - transportowany materiał ruda miedzi, - długość rynny 4000 mm, - szerokość rynny 1800 mm, - wykonanie podparto-zawieszone, - grubość wykładzin trudno-ścieralnych 12 mm, - wydajność 400-800 t/h, - napięcie zasilania 500 V, - moc 2 x 4 kW, - częstotliwość pracy 980 min-1, - emitowany hałas przy biegu luzem 80 dB. 2.Podstawowe podzespoły podajnika: - rynna, - napędy bezwładnościowe, - podparcie sprężynowe, - zawieszenie sprężynowe, - rama wsporcza.

Uwagi. Urządzenia przeznaczone są do pracy w podziemnych zakładach górniczych, niemetanowych
Montaż wykonywany samodzielnie przez PeBeKa S.A. Nadzór nad montażem
i uruchomieniem nie jest wymagany.
Wymagania dot. podajników określa Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ
Warunki realizacji określa dokument: Istotne Postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ

Warunki udziału w postępowaniu

 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. 15 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający wymaga wadium w tym postępowaniu

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System SWZ

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2018-03-30 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Magazyn Centralny w Polkowicach, ul. Kopalniana 3

Termin wykonania zamówienia

do dnia 15.09.2018 r. – podajniki wibracyjne 1,8x4,0 – 2 szt. do dnia 15.02.2019 r. – podajniki wibracyjne 1,8 x 4,0 – 2 szt.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

09-03-2018