PeBeKa S.A., firma z 55-letnią tradycją, a jednocześnie dynamicznie rozwijająca się i stale poszukująca nowych rozwiązań, ma świadomość, jak kluczowym elementem funkcjonowania i rozwoju jest załoga. Dzięki doświadczonym, wykwalifikowanym pracownikom spółka osiągnęła ekspercki poziom w świadczeniu usług, a także podniosła swą konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym.
Przeglądaj aktualne oferty pracy w PeBeKa S.A.

PeBeKa cieszy się pozycją solidnego pracodawcy i może pochwalić się rozpoznawaną nie tylko w Europie marką, zaś nasz zespół jest gotów do podejmowania nowych wyzwań.

Priorytetem spółki jest pozyskiwanie do pracy ludzi ambitnych, o odpowiednim do stanowiska zespole kompetencji i umiejętności. Swoim obecnym i przyszłym pracownikom oferujemy: zatrudnienie w nowoczesnej firmie, możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia, pakiet świadczeń socjalnych (opieka zdrowotna, imprezy kulturalne, fundusz socjalny), atrakcyjne wynagrodzenie.

Trzon załogi stanowią pracownicy o dużym stażu pracy, a co za tym idzie znacznym doświadczeniu zawodowym. Dla większości pracowników spółki całkowity staż pracy pokrywa się ze stażem pracy w PeBeKa S.A., co świadczy o stabilności zatrudnienia i przywiązaniu załogi do firmy.

Prowadzona przez lata polityka kadrowa spółki umożliwiła ukształtowanie załogi, którą firma może się szczycić i uznawać za swój podstawowy kapitał.

Proces rekrutacji

Etap I: Analiza aplikacji

Aplikacje, które wpłynęły do firmy są weryfikowane pod względem spełnienia kryterium podstawowego. Kryteria selekcji są zależne od wymagań stanowiska pracy, na które przeprowadzany jest nabór. Do kryteriów podstawowych zaliczamy:
rodzaj wykształcenia
lub
kwalifikacje na dane stanowisko
lub
staż na danym stanowisku pracy.
Każda rekrutacja ma jedno kryterium podstawowe, wybierane z w/w listy.

Pamiętaj:
Jeżeli w ofercie pracy jest wskazane, że należy przesłać skan dyplomu potwierdzającego tytuł zawodowy, koniecznie to zrób.

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci, których aplikacje spełniają kryterium podstawowe zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Natomiast aplikacje kandydatów, które go nie spełniają zostają zniszczone.

W zależności od rodzaju stanowiska, na które aplikujesz, Komisja Rekrutacyjna ocenia Twoje predyspozycje do wykonywania pracy na aplikowanym stanowisku.  W tym etapie możesz uzyskać od 0 do 5 punktów w zależności od poziomu wiedzy teoretycznej z obszaru branżowego, na który aplikujesz. Jeżeli aplikujesz na stanowiska nierobotnicze lub kierownicze oprócz oceny poziomu wiedzy teoretycznej, zmierzysz się z zadaniem praktycznym, w którym możesz uzyskać maksymalnie 6 punktów.

Na niektórych stanowiskach pracy wymagamy znajomości języków obcych: angielskiego lub niemieckiego. O tym czy znajomość języka obcego jest wymagana, dowiesz się z oferty pracy.

Etap III: wybór kandydata

Biorąc pod uwagę Twoje wykształcenie, posiadane kursy, studia podyplomowe, zatwierdzenia, certyfikaty, doświadczenie oraz liczbę punktów, którą uzyskałeś podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dokonywany jest wybór kandydata.

Jeżeli zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, o jej wyniku zostaniesz poinformowany telefonicznie lub mailowo przez pracownika Działu Kadr (w terminie do 3 tygodni od zakończenia rozmowy)

Ważne informacje:
Aplikacje kandydatów, odrzuconych po rozmowie kwalifikacyjnej są przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty przeprowadzenia w/w rozmowy. Po tym okresie aplikacje są niszczone.

Oferty pracy

Dane kontaktowe

Kierownik Działu Kadr:
76 840  52 52

Specjalista ds. pracowniczych (rekrutacja):
76 840 53 80

Ogłoszenie o rekrutacji

Ogłoszenia dotyczące rekrutacji wewnętrznej i/lub zewnętrznej rozpowszechniane są na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
Ogłoszenia dotyczące rekrutacji zewnętrznej mogą być również rozpowszechnione w prasie lub w specjalistycznych serwisach internetowych.

Sposób gromadzenia ofert

Oferty przyjmowane są w wersji papierowej w registraturze lub elektronicznej w momencie ogłoszenia przez Przedsiębiorstwo rekrutacji na wybrane stanowisko pracy.
Opublikowana informacja o naborze na wakujące lub nowoutworzone stanowisko, termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu wynosi jeden miesiąc.